Live Traffic

Latest Posts

Oct 8, 2012

ގާނޫނު މާނަކުރާ ގޮތުން ކުށްވެރިން ސަލާމަތްވާއިރު، ކުށްނުކުރާ މީހުންނަށް އަދަބުލިބޭ

ފޮޓޯ: ހަވީރު ނޫސް
ލިޔުނީ: ނިޒާމް - މިދެ މައްސަލައަކީވެސް އެއް ބާވަތެއްގެ ދެ މައްސަލައެކެވެ. އެކަކު ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ސުލޫކީ މިންގަޑާ ހިލާފުވެގެންނެވެ. އެއީ ފުލުހުންގެ ވަޒީފާގައި ހުރެ، ފުލުހުންގެ އިދާރާއިން ތިމާގެ ފިރިމީހާ ޝާމިލުވާ ތަހުގީގެއް ކުރިގޮތާ މެދު ޕޮލިސް އިންޓިގިރިޓީ ކޮމިޝަނަށް ޝަކުވާ އުފުލި ސިޓީއިން، ފުލުހެއްގެ ވަޒީފާގައި ހުރެގެން ކޮށްގެން ނުވާނެ އެތަކެއް ކަމެއް ކުރިކަން ފަޅާއެރުމެވެ. ތިމާ އަދާކުރާ ވަޒީފާއެއްގެ ސަބަބުން އެހެން މީހަކަށް މަންފާއެއް ހޯދައިދިނުމަކީ ކުށެކެވެ. އަދި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދާއިރު އެންމެންނާ މެދު ހަމަހަމަކޮށް އަމަލުކުރުމަކީވެސް އޮންނަން ޖެހޭ އުސޫލެވެ. މިކަމާމެދު ދެބަސްވާނެ މީހަކު ހުންނާނެއެކޭ ހިޔެއް ނުވެއެވެ.

ނަމަވެސް، އޭނާ ވަޒިފާއިން ވަކިކުރުމުން ކޯޓުން ނިންމީ ކިހިނެއްތޯއެވެ؟ ފުލުހުންގެ ވަޒީފާގައި ހުރެ ލިޔުނު ސިޓީއިން ހާމަވި ކަންތައްތަކަށް ބަލައިގެން ސުލޫކީ ފިޔަވަޅު ނޭޅޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި ވަޒީފާ އަބުރާދިނުމަށެވެ. ވަޒީފާއިން ވަކި ކުރި މުއްދަތުން ފެށިގެން ހުކުމް އިއްވި ދުވަހާ ހަމަޔަށް މުސާރައާއި އިނާޔަތްތަކާއި ޕުރޮމޯޝަންތައް ދިނުމަށެވެ. މިނިންމުން ނިންމާފައި މިވަނީ ގާނޫނުގެ ކޮންމެވެސް މާއްދާއަކަށް ހަވާލާދީފައެވެ. ނަމަވެސް، ފުލުހުންގެ މީހާ އަމަލުކޮށްފައިވަނީ ރަނގަޅަށް ނޫންކަން އެންމެންނަށް އެބަ އެގެއެވެ. ތިމާ އަދާކުރާ ވަޒީފާއިން ލިބޭ މައުލޫމާތެއްގެ ބޭނުންކޮށްގެން ތިމާގެ ފިރިމީހާއަށް މަންފާ ހޯދައިނުދެވޭނެކަން އެންމެންހެން ގަބޫލުކުރާއިރުވެސް މެއެވެ.

ދެން އޮތް މައްސަލައަށް ޖެހިލަމާތޯއެވެ. އިހަކަށް ދުވަހު އެސްޓީޔޯގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރުގެ ކޮރަޕްޝަންގެ އަމަލެއް މިވަނީ ދައުވާ ކުރުމަށް އެންޓިކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން ޕީޖީއަށް ހުށައަޅާފައެވެ. އެއީ ކުންފުނިން ދޫކޮށްފައިވާ ކުރެޑިޓް ކާޑަކުން އަމިއްލަ ހަރަދެއް ކުރީމައެވެ. އަދި އެކަމަށް ހުއްދަދޭ ގަރާރު ފާސްކޮށްފައިވަނީ  ތަންކޮޅެއް ފަހުން ކަމަށްވާތީވެއެވެ. އެފައިސާ އޭނާ ދައްކައި ހަލާސްކޮށްފައި ވިޔަސް ހެވެ. ގާނޫނުގެ ނުކުތާއަކާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކޮށްފައި ނުވާތީވެއެވެ. އިތުރު ގޮތެއް ނެތިގެން، މަޖުބޫރީ ހާލަތެއްގައި އެހެން މީހެއްގެ އެއްޗެއް ބޭނުންކޮށްފައި އޭގެ ބަދަލު ދިނުމުން ފަރުޖެހެއެވެ. ނަމަވެސް، މިއުސޫލު އޭސީސީއަކަށް ކަމަކު ނުދިޔައެވެ.

މިދެ މައްސަލައަށް ބަލާއިރުވެސް ވެގެން މިއުޅޭގޮތަކީ ގާނޫނުތައް ހާލަތާ ނުގުޅެނީއެވެ. ކަމު ނުދަނީއެވެ. އުނީއެވެ. އަދި ގާނޫނު ތަންފީޒުކުރަން ތިބޭ މީހުންގެ ވިސްނުންވެސް ކޮށީއެވެ. ގާނޫނު ހެދުމުގެ މަހްލޫފު ނޭގެނީއެވެ.
 
އެޑިޓަރު: މިލިޔުމުގައި މައުލޫމާތުގެ ކުށެއް އުޅޭނަމަ ކޮމެންޓުގައި ފާހަގަކުރައްވާށެވެ. އަޅުގަނޑުމެން އިސްލާހުކުރާނަމެވެ. ނޫންނަމަ، މިލިޔުން ނަގާނަމެވެ.
 
read more...

Sep 5, 2012

ކޯނީ ރިޕޯޓުން އެމްޑީޕީ އިބްރަތް ލިބިގަންނަންޖެހޭ

ކޯނީގެ ރިޕޯޓު ބުނާ ގޮތުން ކުރީގެ ރައީސް ނަޝީދުވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުފުޅު ހައްދަވައި އެމްޑީޕީ މެމްބަރުންނަށާއި ދިވެހި އެންމެހާ ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުވާލައްވާފައެވެ. ބަޑިޔޭ، މަޖްބޫރޭ، މަރާލަން އުޅުނީޔޭ ކިޔައިގެން ތިމާއަށް އެޅުނު ޅައެއްޗަކުން ސަލާމަތްވާން ލައްކަ މަސައްކަތްކުރެއްވިއެވެ. މިއަދު އެވަނީ ބުޅާ ގޯނިން ދޫވެ، ބޭޒާރުވެފައެވެ. ނަޝީދުގެ އަބުރެކޭ އެއްވަރަށް ޕާޓީގެ އަބުރުވެސް ބޭރު ދުނިޔޭގައި ގެއްލިފައެވެ. ކުރިން ނަޝީދު ބޭނުންހައި ގޮތެއް ހަދަން ޕާޓީގެ އިސްސަފުގައި ތިބި މީހުން ދޫކޮށްލައިގެން ތިބީމައެވެ.

އެންމެ ފުރަތަމަވެސް މިފަދަ ތަހުގީގެއް ކުރަން އުޅެން ފެށުމުން ނަޝީދު ދެކޮޅު ހެދި ސަބަބު މިއަދު މިއޮތީ ފެންނާށެވެ. ވެރިކަން ދޫކޮށްލާފައި ނުކުމެ ހަދަން ފެށީ ދޮގެވެ. އެދޮގު ފޫބައްދަން މަތިމައްޗަށް ދޮގެވެ. ދެން ފެށީ އަވަސް އިންތިހާބެއްގެ ގޮވެލި ފައްޗެކެވެ. އެބުނާ ބަގާވާތް ތަހުގީގުކުރާކަށް ބޭނުމެއް ނުވިއެވެ. އެކަމަށް އަޑުއުފުލައެއް ނަހަދައެވެ. އެކި ގޮތްގޮތުން އެކަމަށް ހުރަސް އެޅިވެސް މެއެވެ. މިސާލަކަށް މިފަދަ ހުކުމަތެއް ބެލުން އެންމެ އައުލާކަން ބޮޑީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގައުމީ ސަލާމަތާ ބެހޭ ކޮމިޓީކަމަށްވިޔަސް އޭނާގެ އައުވާނުން ފޮނުވައިގެން އެކަން ހުއްޓުވިއެވެ.

އެތުހުމަތުތައް ތަހުގީގުކުރުމަށް ރިޔާސީ ކޮމިޝަނެއް ހެދުމަށް އެއްބާރުލުން ދިނުމަށް ޑރ ވަހީދު އެމްޑީޕީއާއި ނަޝީދުގެ ކިބައިން އެދުމުން ފުރަގަސް ދިނީއެވެ. ކޮމިޝަނުގައި ބައިތިއްބާނެ ބަޔަކު ދެފަރާތުން މަޝްވަރާކޮށް އެއްބަސްވުމަށް ދައުވަތުދިނުމުން އަޅައެއް ނުލިއެވެ. އޭގެ ބަދަލުގައި މަގުމައްޗަށް މީހުން ނެރެގެން އަވަސް އިންތިހާބަކަށް ގޮވާލުން ނޫން ކަމެއް ނުކުރެތެވެ. އެންމެ ފަހުން ކޮމިޝަނަށް އެއްބާރުދޭން އެއްބަސްވީ ކޮމަންވެލްތުން މީހަކު އައިސް އެއްބަސްވުމެއް ހަދައި، ސޮއިކޮށް، އެމީހުން ބާރުއެޅުމުންނެވެ.

ޑިމޮކުރަޓިކް ޕާޓީތަކުގައި މިފަދަ ތުހުމަތުތައް ބަލާއުޅެއެވެ. މީހަކު ބުނާހާ އެއްޗަކަށް ބަރޯސާއެއް ނުކުރާނެއެވެ. އަދި ތުހުމަތު ބަލައެއްވެސް ނުގަންނާނެއެވެ. ޕާޓީއިން ގޮތެއް ކަނޑައަޅާނީ ތުހުމަތު ކުރާ ފަރާތާ ގުޅުމެއް ނެތް މިނިވަން ބަޔަކު ލައިގެން ކޮމެޓީއެއް ހަދައި އެކަން ދިރާސާ ކުރުމަށް ފަހުގައެވެ. ނަމަވެސް، އެމްޑީޕީއިން މިއަދު ފެނުނީ އެމަންޒަރުތޯއެވެ. ޕާޓީގެ ފަރާތުން އެމައްސަލަ ތަހުގީގުކުރަން އިނީ ނަޝީދުގެ ކެބިނެޓް ސެކެރެޓަރީއާއި އެންމެ ގާތް މާރިޔާ ދީދީއެވެ. އެ ތަހުގީގަށް ވީގޮތެއް އަދިވެސް ނޭގެއެވެ. ޕާޓީގައި އެތެރޭގެ ޑިމޮކުރަސީ މިއަދު ނެތޭ ބުނަން ޖެހެނީ މިހެން ވެގެންނެވެ.

ކޯނީގެ ރިޕޯޓާ ގުޅިގެން ޕާޓީގެ އަގު ބޭރު ދުނިޔޭގައި ގެއްލިއްޖެއެވެ. ނަޝީދަކީ ކަނޑައެޅިގެން ދޮގުހަދާ ލީޑަރެއްގެ ލަގަބު ލިބިއްޖެއެވެ. މިއަދު ބޭރު ޑިޕުލޮމެޓުން ކައިރީގައި ނަޝީދުގެ ބަގާވާތުގެ ވާހަކަ އަހާލުމުން ޖަހާލަނީ ހިނިގަނޑެވެ. ޕާޓީގެ ފަރާތުން ނެރޭ ނޫސްބަޔާންތަކާމެދު ދެކެނީ ޝައްކުގެ ނަޒަރަކުންނެވެ. "ދަ ބޯއީ ހޫ ކްރައިޑް ދަ ވުލްފް" ގެ ދަރަޖައަށް ވެއްޓިފައެވެ. ދޮގުހަދާހަދާ މިހާރު ތެދެއް ހެދިޔަސް މީހަކު ގަބޫލު ނުކުރާނެވަރު ވެފައެވެ. މިކަމުގެ ޒިންމާ ނަޝީދު އުފުލަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ގަބޫލުކުރާ މެމްބަރުން އެބަތިއްބެއެވެ. ވޯޓު ފޮށިން އެކަން ފެންނާނެއެވެ.

ސަރުކާރުގައި އެމްޑީޕީއިން ބައިވެރިވުމުގެ ބޭނުމަކީ ޕާޓީ މެމްބަރުންގެ ގެއްލިފައިވާ ވަޒީފާތައް ހޯދުމެވެ. މިއަދު ސަރުކާރުގައި ބައިވެރިވާން އެދޭ ވާހަކަ ގޮވުމުގެ ބޭނުމެއް ނެތެވެ. އެފުރުސަތު ކުރިން ލިބުނެވެ. 4 ވަޒީރުން އައްޔަން ކުރަން ފުރުސަތު ދިނެވެ. ޕާޓީގެ މެމްބަރުންގެ ވަޒީފާތައް ހިމާޔަތްކުރެވެން އޮތެވެ. ނަމަވެސް، ނަޝީދުވަނީ އަމިއްލަ މަސްލަހަތު ކުރިއަށް ނެރެ ޕާޓީއެކަމުން މަހުރޫމުކޮށްފައެވެ. އަދި އަވަސް އިންތިހާބެއްގެ ދަޅަދައްކައި މެމްބަރުންނަށް އޮޅުވާލައިފައެވެ. ދެންމެ ދެންމެ ސަރުކާރު ބަދަލުކޮށް ތިމަންނަ ވެރިކަމަށް އައިސް އެމީހުންގެ ވަޒީފާތައް އަބުރައި ހޯދައިދޭނެކަމަށް ވިސްނައިދޭން އުޅެފައެވެ. ހެއްލުމަކީ ގެއްލުމެއް ކަން މިއަދު ކޮންމެ މެމްބަރަކަށް ވިސްނޭނެއެވެ.

ގާނޫނީ ސަރުކާރަކަށް ވީކީ މިއަދަކު ނޫނެވެ. ކޯނީ ރިޕޯޓު ނެރުމަކުން ނޫނެވެ. މިއަދު އެކަން ގަބޫލުކުރާނަމަ އިއްޔެވެސް އޮތީ ހަމަ އެސަރުކާރެވެ. ނަމަވެސް، ނަޝީދު މެމްބަރުންނަށް އޮޅުވާލީއެވެ. ކެއްސެއް ދިނީއެވެ. ހަމަ އަމިއްލަ އެދުން ބޮޑީއެވެ. ރައްޔިތުންގެ ހައްގޭ ޕާޓީ ހައްގޭ ބުންޏަށް އޮތީ އަމިއްލަ އެދުމެވެ. ވެރިކަމުގެ ދަހިވެތިކަމެވެ. އެހެން ނޫންނަމަ، އެމްޑީޕީއަށް ސަރުކާރާ ބައިވެރިވެގެން މެމްބަރުންގެ ވަޒީފާތައް ހިމާޔާތްކުރަން ލިބުނު ފުރުސަތު ނަގައެއް ނުލާނެއެވެ. ރައްޔިތުންނަށް ހިދުމަތްކުރަން ލިބުނު ފުރުސަތު ބޭކާރުކޮށެއް ނުލާނެއެވެ. ތިމާއަށް ބޮޑު ގޮނޑި ނުލިބޭނެތީވެއެވެ.

މިހާރު ބޯމަތިވަމުން މިއަންނަނީ 2013 ގެ އިންތިހާބެވެ. ގޮނޑި ކާމިޔާބު ކުރެވޭނީ ޕާޓީގެ ތާއީދަށް ވުރެ މުޅި ރައްޔިތުންގެ ތާއީދު އޮތް ފަރާތަކަށް ކަން އެނގެއެވެ. ކޯނީގެ ރިޕޯޓާ ގުޅިގެން ތިމާ މީހާ ބޭޒާރުވެ، އަގު ވެއްޓި، ދޮގުވެރިއެއްގެ ލޭބަލްޖެހުނެއް ކަމަކުވެސް، އެހުރީ ވެރިކަމުގެ ދަހިވެތިކަމުގައި ޕާޓީގެ ޓިކެޓު ދޫކޮށްލާގޮތަކަށް ނޫނެވެ. އަންނިގެ ލީޑަޝިޕުގައި ޕާޓީއަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ނާކާމިޔާބީތަކާއި ބޭޒާރުވުމާއި ލިބުނު ލަދުގެ ޒިންމާ ނަގާގޮތަކަށް ނޫނެވެ. މިއަށް އަމިއްލަ އެދުން ނޫން ކިޔާނެ އެހެން ނަމެއް ނެތެވެ. ޕާޓީގައި ގާބިލު މީހުން ހުސްވީކީ ނޫނެވެ. ނަމަވެސް، އެހެން މީހަކަށް ފުރުސަތުދޭން ބޭނުން ނުވަނީ ވެރިކަމުގެ ދަތިވެތިކަން ބޮޑުކަމުންނެވެ.

ޕާޓީގައި އެންމެ މަގުބޫލު މީހަކީ އަންނިކަމަށް ވެދާނެއެވެ. ނަމަވެސް، ގައިމުވެސް ޕާޓީއިން ބޭރުގައި އެއަށް ވުރެ މީހުން ނަފްރަތުކުރާ މީހަކު ނުވެއެވެ. އަބުރު ގެއްލި ބޭޒާރުވެފައިވާ މީހަކު ނުވެއެވެ. އެހެން ކަމުން، ޕާޓީ އެންމެން ވޯޓުލިޔަސް އަދި އިންތިހާބެއް ކާމިޔާބެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ. މިތަނުގައި ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވާ އަނެއް ނުކުތާއަކީ އަންނީގެ މިބޮޑު ބޭޒާރަށް ފަހު ޕާޓީގެ މެމްބަރުންގެ މެދުގައިވެސް ވަނީ ހިޔާލު ތަފާތުވެފައެވެ. އެހެންކަމުން ބެލެވެނީ ޕާޓީގެ ގިނަ ބަޔަކު ވޯޓުފޮށި ދޮށަށް ނުދާނެކަމަށެވެ. މިއަށް ވުރެ ހުރިހާ ގޮތަކުންވެސް ރަނގަޅުވާނީ ޕާޓީގެ ތެރެއިން އަބުރު ގެއްލިފައި ނުވާ އެހެން މީހަކު ކުރިމަތިކޮށް މަސައްކަތްކުރުން ކަމާމެދު ޝައްކެއް ނެތެވެ.

ނަމަވެސް، އެފުރުސަތު އެހެން މީހަކަށް އަންނި ދޭން ބޭނުން ނުވަނީ ވެރިކަމާހެދި ބޫތުކައިފާ ހުރީމައެވެ. ތިމާ ނޫން މީހަކު ގެންނަން ބޭނުން ނުވާތީވެއެވެ. އެއީ މައުމޫނާ ވާދަކޮށް ބަލިވިޔަސް ހެވެ. ޕާޓީގެ މެމްބަރުންގެ މަސްލަހަތަށްވުރެ ތިމާގެ މަސްލަހަތު މާބޮޑެވެ. މިއަދު އަންނި ގޮވައިގެން ނުކުތުމަކީ އެއްވެސް ޝައްކެއްނެތް ގޮތުގައި މައުމޫނަށް ކާމިޔާބު ހޯދައިދިނުމެވެ. އެއީ ޕާޓީ ގިނަ ބަޔަކާއި ޕާޓީއިން ބޭރު ހުރިހާ މީހުންހެން އަންނި އަށް ވޯޓު ނުލާނެތީވެއެވެ. މިއީ އިތުރަށް ބަހުސްކުރަން ޖެހޭ މައްސަލައެއް ނޫނެވެ. ރާއްޖޭގައި ވެރިއަކު ބޭޒާރު ނުވާވަރަށް މިވަނީ ބޭޒާރުވެފައެވެ. އަންނިއާ ދެކޮޅަށް ބޭނުންކުރާނެ ސާމާނާއި ހުއްޖަތް މާގިނައެވެ.

އަނެއްކާ ރިޔާސީ ކެޑިޑޭޓެއްގެ ޝަރުތު އަންނި ކިބާގައި ފުރިހަމަވާނެކަމާމެދުވެސް މިއަދު ސުވާލު އެބަކުރެވެއެވެ. ރޯމާ ދުވާލު ގާނޫނު އަސާސީއާ ހިލާފުވެއްޖެއެވެ. ގާނޫނުތައް މުގުރާލައިފިއެވެ. މިވަރުންވެސް، ޕާޓީގެ އެހެން މީހަކަށް ފުރުސަތު ދޭން ބޭނުން ހަމަ ނުވަނީ ވެރިކަމުގެ ދަތިވެތިކަމުގައި ނޫނީ ކޮން ކަމަކު ހެއްޔެވެ؟ ހަކުޅިއޭ ކިޔަމުން ދަނިކޮށް މަތިމައްޗަށް ގޯސް ހެދި، ކަރުތާނެރަށް އެރެވުނު އިރުވެސް ނޭގުނެވެ. ސިޔާސަތުތައް ފޭލިވާނީ މިވަރަށެވެ. ނަމަވެސް، އެހެން މީހަކަށް ފުރުސަތު ދޭން ބޭނުން ނުވަނީ ހަމަ ރައްޔިތުން ދެކެލޯބިވާތީ ދޮތެވެ؟
read more...

Aug 31, 2012

Report of International Observers leaked

Find below the text of the leaked report by the international observers who supervised and advises the Commission of National Inquiry set up to look into the power transfer which occured on 7th Feb. I think the commissioners were quie right to say in their report that "In Male' nothing is a secret". Perhaps we love being transparent!

"We have been impressed by the manner in which the Commission has undertaken its unprecendented and awesome task. Four of the five members acted at all times with independence and integrity in carrying out the important task for the future of the nation. The other member was not at all times willing or able to act independently and resigned the evening before this report was submitted and published. Despite a clear and unequivocal agreement to maintain confidentiality about the work and deliberations of the Commission, this was breached. Without any justification, it created discord and mistruct in a community which desperately needs reconciliation.

We have seen nothing but objective and independent professionalism in the institution. The Commision has sensibly and sensitively heard all who wanted to make a contribution. It has firmly and fairly held participants to telling what they had heard and seen for themselves and deflected them from conjecture and speculation without facts. The nation has been well served by the Commissioners and any assertions of bias or lack of objectivity levelled against those remaining have no justification. They reflect badly on those making unfounded allegations.

The eviddence as it unfolded described a national obsession with street demonstrating at an alarming level. Some would want to call an example of the rights of freedom of expression and assembly. In reality it is rather more bully-boy tactics involving actual and threatened intimidation by a violent mob. This perpetual behaviour is sapping public life and hindering the Maldives' development as modern democracy.

The Maldives has commendably committed to the Commission to resolve these vital and sensitive issues. it is now essential that all Maldivians look to the future so that together they can enjoy the clear potential which is available.

Sir Bruce Robertson                    Professor John Packer
International Judicial Adviser        International Legal Adviser"

The original report is here --> https://twitter.com/muththo/status/241466880907427840/photo/1/large

read more...

Aug 29, 2012

Why did Gaha Saeed resign from the Commission?

First Gaha Saeed expressed his concerns regarding the draft report of the CoNI. This came as no surprise, as he would not want to lose face with his party members, who do not want anything on the report other than their coup claim. So, most probably, that is what he did. He tossed the coined in his favour.

If he really had a genuine concern about the draft he could have done many things. He could have raised them with the international observers who have been monitoring the process. These international observers are reknown experts in these sorts of work provided by the United Nations and the Commonwealth. So, the question remains why didnt he do that instead.

Despite all the many questions asked by MDP propaganda newspapers, it was really clear that even in compiling the socalled draft Gaha Saeed has been involved as much as anybody else in the Commission. Otherwise it wouldnt have been a best practice and it wouldnt have been approved or endorsed by the international observers.

The Co-chair Justice Selvam could have been biased as MDP loyalists claim but could the international observers be as well? Or the Commonwealth which has been arguing for MDP's cause of early election just changed their mind and took side with Dr Waheed? There need to be some logic - this is what that lacks here.

Again, Gaha Saeed resigned from the Commission last night when the report has been reportedly completed. After the report has been completed, of course, there is no need to remain there, especially when it is not in his party's favour. If he had remained, he would definitely be labelled a "bagee" today by people who adore him.

Given these facts, resigning from the post could have a sensible thing he did to save his self. However, this act may be both unethical and selfish for a rational person with an average intelligence. Why should he do so after writing up the whole thing?

There is no point of talking about the report of being biased or that CoNI members have taken bribes or received iPADs from Justice Selvam. Justice Selvam was, according to one source, one of the three choices presented to Nasheed and the Gov to decide on. They both agreed on him and endorsed the members without any reservation.

More silly are the excuses given by Gaha Saeed when he resigned from the Commission. He reportedly said he is resigning because 1. the report does not mention actions to be taken against the people who violated laws. 2. the report does not include recommendations to prevent such a unique coup in the future. It is quite obvious that these are the mandates of the concerned institutions of the state.

It is both disappointing and disgusting the selfish way Gaha Saeed has behaved throughout this process. He has discredited his colleagues, especially Justice Selvam, he has worked with for a few political points from his party members. This is no professional behaviour indeed.read more...

Aug 24, 2012

ތަފާތު ހާލަތްތަކާއި ކޯނީގެ ރިޕޯޓާ ގުޅިގެން އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅުތައް

ކޯނީއިން ރިޕޯޓު ނެރުމުގެ ކުރިން ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމަކީ އެންމެ މަސްލަހަތު ހުރި ގޮތެވެ. އެއީ ފަހުން ކުރަން ވެއްޖެއްޔާމު މަސްލަހަތު ފުށޫއަރާ އެކަން ކުރަން އުދަގޫވާނެތީވެއެވެ. އަދި ގޮތެއް ނުނިންމި ދިގުލައިގެން ގޮސް އިތުރަށް ގައުމު ހަލަބޮލިވާނެތީވެއެވެ. އަދި ނަތީޖާ ފެނުމުގެ ކުރިން ކަމެއް ކަނޑައަޅާއިރު އިންސާފުވެރިވެސް ވާނެތީވެއެވެ.

ކޯނީއިން ރިޕޯޓު ނެރުމުގެ ކުރިން ގޮތްތަކެއް ކަނޑައަޅައި އެމްޑީޕީއިން ވަނީ އިއުލާންކޮށްފައެވެ. ނަމަވެސް، އެއީ އެމީހުންގެ އަމިއްލަ މަސްލަހަތު ހިމާޔަތްކުރުމަށެވެ. ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ވަކި ފަރާތަކަށް ޖެހިފައެވެ. މިސާލަކަށް ބަގާވާތެއް ނޫން ކަމަށް ނިމިއްޖެނަމަ ބަގާވާތެއް ކަމަށް ވާހަކަ ދައްކާ ގައުމު ހަލަބޮލިކޮށް އުޅުނު މީހުންނަށް އަދަބެއް ނެތެވެ. އެމީހުންގެ ސަބަބުން ގެއްލި ދިޔަ އެހެން މީހުންގެ ހައްގުތަކަށް ބަދަލު ކަނޑައަޅާފައެއް ނުވެއެވެ. ރައްޔިތުން ގާފިލުކޮށް ދޮގުހަދާ އޮޅުވާލި މީހުން އަނެއްކާވެސް އެފަދަ ކަންތަައްތައް ކުރުމަށް ހިތްވަރުދިނުމަށް ޖުމުތަމައަށް ދޫކޮށްލަންވީ ހެއްޔެވެ؟ މިއީވެސް އިންސާފެއް ނޫނެވެ.

އެހެންކަމުން، ކޯނީއިން ނިންމާނެކަމަށް އެންމެ ބޮޑަށްް ބެލެވޭ ހާލަތްތަކާއި އެހާލަތްތަކާ ގުޅިގެން އެޅިދާނެ އެންމެ އިންސާފުވެރި ގޮތެއް ތިރީގައި ހުށައަޅާލީމެވެ.

1. ކޯނީއިން ބަގާވާތެއް ކަމުގައި ނިންމުން:
މިގޮތަށް ނިންމައިފިނަމަ، ޕީޖީއިން އެމައްސަލަ ސުޕުރީމް ކޯޓަށް ހުށައަޅައިގެން ވެރިކަން އިޔާދަކޮށްދިނުމަށް އެދުމަކީ އިންސާފުވެރިގޮތެކެވެ. އަދި 2013 އާ ހަމައަށް ވެރިކަމުގައި ހުރުމުގެ ފުރުސަތު ނަޝީދަށް ދޭންވާނެއެވެ. އެއަށް ފަހު ގާނޫނު އަސާސީގައި ބުނާގޮތަށް 2013 ގައި އިންތިހާބު ބާއްވާނީއެވެ. ހަމަ އެއާ އެކު ބަގާވާތުގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކަށް އެމީހަކު ބައިވެރިވި ބޮޑު ކުޑަމިނެއްގެ މިންވަރުން އަދަބު ލިބުމަށް ޓަކައި ޕީޖީ މައްސަލަ ކޯޓަށް ހުށައަޅައި ޝަރީއަތް ކުރަންވާނެއެވެ. ބަގާވާތުގައި ބައިވެރިވެފައި ނުވާ ނަމަ ޑރ ވަހީދަށް ކުރިން ހުރި މަގާމާއި އިނާޔަތްތައް ލިބެން ޖެހޭނެއެވެ. ނަމަވެސް، ބަގާވާތުގައި އެއްވެސް މިންވަރެއްގައި ޑރ ވަހީދު ބައިވެރިވެފައިވާ ކަމަށް ސުޕުރީމު ކޯޓުން ނިންމައިފިނަމަ އައު ނައިބު ރައީސަކު އައްޔަން ކުރާނީއެވެ. ނުވަތަ ވަހީދުއްދީން ނައިބު ރައީސްގެ މަގާމުގައި ދައުރު ނިމެންދެން ބަހައްޓާނީއެވެ.

2. ވެރިކަން ބަދަލުވީ ނަޝީދު ގައިރު ގާނޫނީ އަމުރުތަކެއް ކޮށްގެން އުފެދުނު އުދާސްގަނޑެއްގައި އެއްވެސް މަޖުބޫރުކަމެއް ނެތިކަމުގައި ކަމަށް ކޯނީއިން ނިންމުން:
މިހެން ވެއްޖެނަމަ، އިންތިހާބު އޮންނާނީ ގާނޫނު އަސާސިއާ އެއްގޮތަށް 2013 ގައެވެ. ނަމަވެސް، ގައިރު ގާނޫނީ އަމުރު ކުރި ނަޝީދާ މެދު ގާނޫނީ ގޮތުން ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ޕީޖީއިން  ޝަރީއަތަށް މައްސަލަ ފޮނުވާނެއެވެ. އަދި އެކަމުގައި ބައިވެރިވި މީހުންނަށް އަދަބު ލިބެން ޖެހޭނެއެވެ. ހަމައެއާ އެއްކޮށް، މިއޮތް ހުރިހާ ދުވަހު ބަގާވާތެކޭ ކިޔައިގެން ދޮގުހަދާފައިވާތީ އޭނާގެ ހެކިބަހަކީ އެއްވެސް ޝަރީއަތެއްގައި ގަބޫލު ނުކުރެވޭނެ މީހެއް ކަމަށް ކަނޑައެޅުމަށް ޝަރީއަތަށް ފޮނުވެން ޖެހޭނެއެވެ. އަދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ ޝަރުތު ފުރިހަމަ ނުވާ މީހެއްކަމުގައި ކަނޑައެޅުމަށް ޝަރީއަތަށް ފޮނުވެން ޖެހޭނެއެވެ. 2013 ގެ އިންތިހާބާ ޖެހެންދެން ޑރ ވަހީދާއި ވަހީދުއްދީން މަގާމުގައި ދެމިތިބޭނެއެވެ.

3. ވެރިކަން ބަދަލުވީ އިންގިލާބަކުން ކަމަށް ކޯނީއިން ނިންމުން:
އެބަހީ ނަޝީދު ސިޔާސީ ގޮތުން އެޅުއްވި ޅަ އެއްޗެތިތަކެއްގެ ސަބަބުން އުފެދުނު އުދާސްގަނޑުގައި ބަޔަކު މީހުން ނަޝީދަށް މަޖުބޫރުކުރުވައިގެން ވެރިކަމުން ދުރުކުމެވެ. މިއީ މަޖުބޫރުން ކުރުވި އިސްތިއުފާ ނުވަތަ ޑިޔުރެސް އެވެ. މިފަދަ ހާލަތެއްގައި ނަޝީދު ގާނޫނާއި ހިލާފުވެފައިވާ މިންވަރެއްގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރެވި އަދަބު ލިބެން ޖެހޭނެއެވެ. އަދި ނަޝީދު ވެރިކަމުން ދުރުކުރުމަށް މަޖުބޫރު ކުރި ފަރާތްތަކަށްވެސް އަދަބު ލިބެންޖެހޭނެއެވެ. މިދެފަރާތާމެދު ޕީޖީއިން ޝަރީއަތުގައި ދައުވާ ކުރާނެއެވެ. އަދި ހަމަ އެއާއެކު ވީހާވެސް އަވަހަކަށް އިންތިހާބު ބޭއްވުމަށް ޕާޓީތަކުން އެއްބަސްވެ އިގުރާރުވާންވާނެއެވެ. ނަޝީދު ވެރިކަމުން މަޖުބޫރުކޮށްގެން ބޭލުމުގައި ނުވަތަ އެރޭވުމުގައި ޑރ ވަހީދުގެ ހިއްސާއެއް އޮތް ކަމަށް ޝަރީއަތުން ކަނޑައަޅައިފިނަމަ، އަވަސް އިންތިބާކަށް ހުރިހާ ޕާޓީތަކުން އިގުރާރުވާނެއެވެ. އަދި އެގޮތުން ގާނޫނު އަސާސީއަށް ގެންނަން ޖެހޭ ބަދަލުތައް ދުރާލާ އެއްބަސްވެ، އެގޮތަށް ޝަރީއަތުން ނިންމާ ދުވަހު މަޖިލީހުން ފާސްކުރާނެއެވެ. އަދި ވީހާވެސް އަވަހަކަށް އިންތިހާބު ބާއްވާނެއެވެ. ޑރ ވަހީދުގެ ހިއްސާއެއް ނެތްކަމަށް ޝަރީއަތުން ނިންމައިފިނަމަ، ގާނޫނު އަސާސީއާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ޑރ ވަހީދު އާއި ވަހީދުއްދީން 2013 އާ ހަމައަށް ވެރިކަމުގައި ދެމިތިބޭނެއެވެ. ރައީސް ނަޝީދު ވެރިކަމުން ދުރުކުރުމަށް މަޖުބޫރު ކުރުވި ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއް އެމީހުން ތިބި މަގާމުތަކުން ސަސްޕެންޑު ކުރުމަށްފަހު ނުވަތަ މަގާމުތަކުން ދުރުކުރެވެންވާނެއެވެ. އަދި ދައުވާކުރެވި ކުޑަބޮޑުމިނަކަށް އަދަބު ލިބެން ޖެހޭނެއެވެ.


ހުލާސާ:

1.     ބަގާވާތަކުން ވެރިކަން ބަދަލުވުން: މިއީ އެމްޑީޕީއިން ތުހުމަތު ކުރާ ގޮތެވެ. ބަޔަކު މީހުން ދުރާލާ ރާވައިގެން ފުލުހުންނާއި ސިފައިން ބޭނުންކޮށްގެން ނަޝީދުގެ ވެރިކަން ވައްޓާލީއެވެ.
ރިޔާސީ އިންތިހާބު
ރައީސް އާއި ނައިބު ރައީސްގެ މަގާމު
ޝަރީއަތްކުރުން
އިންތިހާބެއް ނުބާއްވާނެއެވެ. ވެރިކަން އިއާދަކުރުމަކީ އެންމެ އިންސާފުވެރި ގޮތެވެ. އެހެންކަމުން ކޯނީގެ ރިޕޯޓަށާއި ހިއުމަންރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ރިޕޯޓަށް ރިއާޔަތްކޮށް ޕީޖީ މައްސަލަ ސުޕުރީމް ކޯޓަށް ހުށައަޅާނީއެވެ. އަދި ވެރިކަން އިއާދަކުރުމަށް އެދޭނީއެވެ. ދެން އޮންނަ އިންތިހާބު އޮންނާނީ 2013 ނޮވެމްބަރުގައެވެ.
ޑރ ވަހީދާއި ވަހީދުއްދީން މަގާމުން އަޒަލުކޮށް، ނަޝީދު ރައީސްކަމަށް ލާނީއެވެ. އަދި ނައިބު ރައީސެއް އައްޔަން ކުރާނީއެވެ. ބަގާވާތުގައި ބައިވެރި ނުވާނަމަ ވަހީދަށް ކުރީގެ ރައިސެއްގެ އިނާޔަތްތައް ދޭނީއެވެ.
ޑރ ވަހީދު ބަގާވާތުގައި ބައިވެރިވެފައިވާނަމަ ޝަރިއަތްކުރެވި އަދަބު ދޭނީއެވެ. އަދި އެކަމުގައި ބައިވެރިވާ އެންމެނާ މެދު ދައުވާކޮށް އަދަބު ދޭނީއެވެ. އަދި މިހާރު އެތިބަ މަގާމުތަކުން ސަސްޕެންޑުކޮށް ނުވަތަ މަގާމުން ވަކިކުރާންވާނެއެވެ.

2.     ވެރިކަން ބަދަލުވީ ނަޝީދު ގައިރު ގާނޫނީ އަމުރުތަކެއްކޮށް އެކަމާގުޅިގެން: މިއީ ހިއުމަންރައިޓްސްގެ ރިޕޯޓުގައި ބުނާ ގޮތާ އެންމެ އެއްގޮތް ގޮތެވެ.
ރިޔާސީ އިންތިހާބު
ރައީސް އާއި ނައިބު ރައީސްގެ މަގާމު
ޝަރީއަތްކުރުން
ރިޔާސީ އިންތިހާބު އޮންނާނީ ގާނޫނު އަސާސީ ބުނާގޮތަށް 2013 ގެ ނޮވެމްބަރުގައެވެ.
ޑރ ވަހީދާއި ވަހީދުއްދީން މަގާމުގައި ދެމިތިބޭނެއެވެ.
ގައިރު ގާނޫނީ އަމުރުކުރި ނަޝީދާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ޝަރީއަތަށް ޕީޖީ ފޮނުވާނެއެވެ. ބަގާވާތޭ ކިޔައިގެން ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުވާލައި ދޮގުހެދީތީ ހެކިބަސް ގަބޫލުނުކުރެވޭ މީހެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ސިފަ އުނިވިކަމަށް ދައުވާކުރެވޭނެއެވެ.

3.     ވެރިކަން ބަދަލުވީ ނަޝީދު ސިޔާސީގޮތުން އެޅުއްވި ޅައެއްޗެއްގައި މަޖުބޫރީ ހާލަތަކަށް ގޮސްގެން: މިއަށް އިންގިލާބެކޭވެސް ކިޔިދާނެއެވެ. އަދި ކުރިން ބުނި ދެގޮތާ އަޅާކިޔާއިރު ދެމެދުގެ ގޮތެކެވެ.
ރިޔާސީ އިންތިހާބު
ރައީސް އާއި ނައިބު ރައީސްގެ މަގާމު
ޝަރީއަތްކުރުން
އަވަސް އިންތިހާބެއް ބޭއްވުމަށް ގާނޫނުއަސާސީއަށް ގެންނަން ޖެހޭ އިސްލާހުތައް ޕާޓީތަކުގެ މެދުގައި ކަނޑައަޅާނީއެވެ. އަވަސް އިންތިހާބު އޮންނާނީ ޑރ ވަހީދު ވެރިކަން ބަދަލުކުރުމުގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ކަމަށް ސާބިތުވެއްޖެނަމައެވެ.
ޑރ ވަހީދު ވެރިކަން ބަދަލުކުރުމުގައި ބައިވެރިވެފައިވާނަމަ ޑރ ވަހީދާއި ވަހީދުއްދީން އިސްތިއުފާދީ އަވަސް އިންތިހާބަކަށް ފުރުސަތު ދޭނީއެވެ. އެހެން ނޫނީ 2013 އާ ހަމައަށް ވެރިކަމުގައި ދެމި ތިބޭނީއެވެ.
ނަޝީދަށް މަޖުބޫރުކުރި ފަރާތްތަކާއި ގާނޫނާ ހިލާފަށް އަމަލު ކުރި ހުރިހާ ފަރާތްތަކާ މެދު ޝަރީއަތް ކުރެވޭނެއެވެ. އަދި މިހާރު ތިބި މަގާމުތަކުން ސަސްޕެންޑުކުރާނީއެވެ، ނުވަތަ ވަކި ކުރާނީއެވެ. ގާނޫނާ ހިލާފަށް އަމަލުކުރި ހުރިހާ ފަރާތްތަކަކާމެދު ދައުވާކުރެވޭނެ އެވެ. ނަޝީދެއް އެހެން މީހެއް ތަފާތުކުރުމެއް ނެތިއެވެ.

read more...

Aug 18, 2012

އީދުގެ އުފަލުގައި، ދެބަސްވުމާއި އަރާރުންވުން ދޫކޮށްލަމާ!

ކީރިތި ޤުރުއާނަށް ނަޒަރު ހިންގާލާއިރު "ތަނާޒުޢު" (ދެބަސްވެ އަރާރުންވުން) މިލަފުޒު ހަތް ތަނެއްގައި ވާރިދުވެފައިވެ އެވެ. އަދި "ފަޝަލް" (ފިނޑިވެ ބާރުނެތިދިއުން) ހަތަރު ތަނެއްގައި ވާރިދުވެފައިވެ އެވެ. މީގެ ތެރެއިން މި ދެ ލަފުޒު އެކީ ގުޅުވައިގެން ތިން ތަނެއްގައި ވާރިދުވެފައިވެ އެވެ. މިއިން ދޭހަވާ އެންމެ މުހިންމު ކަމަކީ ދެބަސްވެ އަރާރުންވުމަކީ ފިނޑިވެ ބާރުނެތިދާނެ ކަމެއް ކަމެވެ. އެހެންކަމުން މި އާޔަތްތަކާ މެދު ފުންކޮށް ވިސްނާލުމަކީ މުސްލިމުން ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެކެވެ. ވަކިން ހާއްސަކޮށް އެކުވެރިކަމާއި އެއްބައިވަންތަކަން ފެނިގެންދާން ޖެހޭ މުހިންމު މުނާސަބަތެއް ކަމުގައިވާ މި އީދުގައި މިކަމަށް ދޭންޖެހޭ ސަމާލުކަން ވަކިން ބޮޑެވެ.

ތަނާޒުޢާއި ފަޝަލް ގުޅުވައިގެން ކީރިތި ޤުރުއާނުގައި ވާރިދުވެފައިވާ އެއް ތަނަކީ އާލްޢިމްރާން ސޫރަތުގެ 152 ވަނަ އާޔަތެވެ. އެ އާޔަތުގައި ބަޔާންކުރަނީ އުޙުދު ހަނގުރާމައި މުސްލިމުންނަށް ﷲގެ އިޒުނަފުޅާ އެކު ކާމިޔާބު ލިބެމުން ދަނިކޮށް ވެސް މުސްލިމުންކުރެ ބަޔަކު އުރެދި، ކީރިތި ރަސޫލާ އެންގެވި ކަންތަކުގައި ދެބަސްވުމުން ފިނޑިވާން ޖެހުނު ހިސާބަށް ދިއުމުން ނާކާމިޔާބާ ކުރިމަތިލާން ޖެހުނު ވާހަކަ އެވެ.

ދެ ވަނަ ތަނަކީ އަލްއަންފާލު ސޫރަތުގެ 43 ވަނަ އާޔަތެވެ. އެއާޔަތުގައި ބަޔާންކުރަނީ ބަދުރު ހަނގުރާމަ އަށް ނުކުތް އަދުއްވުންގެ ލަޝްކަރު ގިނަ ބައެއްގެ ގޮތުގައި މާތްﷲ ދެއްކެވި ނަމަ މުސްލިމުން ފިނޑިވެގެންދާނެ ކަމާއި ހަނގުރާމަކުރުމާ މެދު ދެބަސްވެގަންނާނެ ކަމުގެ ވާހަކަ އެވެ.

ތިން ވަނަ ތަނަކީ އަލްއަންފާލު ސޫރަތުގެ 46 ވަނަ އާޔަތެވެ. މި އާޔަތަކީ އޭގެ ކުރިން ހަނގުރާމައާ ގުޅުންހުރި ކަންތައްތަކެއްގެ ވާހަކަ (އޭގެ ތެރޭގައި 43 ވަނަ އާޔަތުގައިވާ ދެބަސްވުމާއި ފިނޑިވުމުގެ ވާހަކަވެސް) ބަޔާންކުރުމަށް ފަހު ދެބަސްވެ އަރާރުންނުވާން މާތްﷲ އަމުރު ކުރައްވާފައިވާ އަދި ދެބަސްވެ އަރާރުންވުމުގެ ނަތީޖާއަކީ ފިނޑިވެ ބާރުނެތިދިއުންކަން ބަޔާންކުރާ އާޔަތެކެވެ.

މި އާޔަތާ މެދު ފުންކޮށް ވިސްނާލުމުން ފާހަގަވާ ކަންތައްތަކެއް އެބަހުއްޓެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަ ކަމަކީ ދެބަސްވެ އަރާރުންވުމާއި ފިނޑިވެ ބާރުނެތިދިއުމާ ދެމެދު ހުރި ގުޅުމެވެ. އިލާހީ ގާނޫނު ނިޔާކުރާ ގޮތަކީ ދެބަސްވެ އަރާރުންވާނަމަ އޭގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ފިނޑިވެ ނިކަމެތިވެ ބާރުނެތި ދިއުމެވެ.

އެހެންކަމުން ކައުނުގައިވާ މި އިލާހީ ގާނޫނަށް ބަދަލު ނާންނަހާ ހިނދަކު އަބަދުވެސް ދެބަސްވެ އަރާރުންވުމުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ފިނޑިވުމާއި ނިކަމެތިވުމާ ކުރިމަތިލާން ޖެހޭނެ އެވެ. މިކަމުން ސަލާމަތްވެވޭނީ އެންމެ ފުރަތަމަ މިކަމަށް މަގު ފަހިކުރާ ކަންކަމުން ދުރުހެލިވެގެންނެވެ. މިގޮތުން ޚިޔާލާއި ފިކުރަކީ ތަފާތުވާނެ އެއްޗެއް ކަމަށް ނުދެކުމާއި، ތިމާގެ އަމިއްލަ ފިކުރު ފިޔަވައި އެހެން ފިކުރެއް ސައްހަނުވާނެ ކަމަށް ދެކުމާއި، ތިމާގެ ފިކުރަށް ތައައްސުބުވުމާއި، ގޮތް ދޫނުކުރުން ފަދަ ކަންކަމުން ދުރުހެލިވާންޖެހެ އެވެ.

ދެ ވަނަ ކަމަކީ ދެބަސްވެ އަރާރުންވުން ހުއްޓުވަން މެދުވެރިވާ ކަންކަން ކުރުމެވެ. މި ގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމާއި އަނެކުންގެ ވާހަކަ އަޑުއެހުމާއި ރިވެތި ގޮތުގައި ޖަދަލުކުރުމާއި އެކަކު އަނެކަކަށް އިހުތިރާމުކުރުމާއި ވާގިވެރިވުން ފަދަ ކަންކަން ކުރަންޖެހެ އެވެ.

އާޔަތުން ދޭހަވާ ދެ ވަނަ ކަމަކީ ދެބަސްވެ އަރާރުންވުމުގެ ނުބައި ނަތީޖާ އެ ގޮތަށް ނުކުންނަން ޖެހެނީ ދެބަސްވެ އަރާރުންވުމުގައި ހުންނަ އުނި ސިފަތަކެއްގެ ސަބަބުން ކަމެވެ. މިގޮތުން ދެބަސްވެ އަރާރުންވާ ނަމަ އެކަކު އަނެކަކާ މެދު ރުޅިވެރިކަން އުފެދެ އެވެ.

އެކަކު އަނެކަކަށް އަދާވާތްތެރިވެ އެވެ. އެކަކު އަނެކަކަށް ވާގިވެރިވުމުގެ ރޫހު ގެއްލެ އެވެ. އުހުއްވަތްތެރިކަމާއި އެއްބައިވަންތަކަން ނެތިދެ އެވެ. އެކަކު އަނެކަކަށް މަކަރު ހެދުމާއި ގެއްލުން ދިނުމުގެ ނުބައި ރޭވުންތައް ރާވައި އެފަދަ ކަންކަން ކުރެ އެވެ. މި ހުރިހާ ކަމަކީ ވެސް އަދުއްވުންގެ ކުޅު ދިޔާކުރުވާނެ ކަންކަމެވެ.

ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން އެމީހުންގެ މަގުސަދުތައް ކާމިޔާބުކުރަން ކުރެވެން ހުރި ހުރިހައި ކަމެއްކުރަން ހިތްވަރު ލިބޭނެ އެވެ. އިސްލާމީ އުންމަތުގެ ތާރީހުގައި މީގެ އެތައް މިސާލުތަކެއް ވަނީ ފެނިފަ އެވެ. އުޙުދުގެ ހާދިސާ މިއީ މީގެ އެއް މިސާލެވެ. މުސްލިމުން ދެބަސްވެ އަރާރުންވެ ﷲއާ ރަސޫލާގެ އަމުރު ދޫކޮށްލި ހިސާބުން ފިނޑިވީ އެވެ. އެހައިރުން އަދުއްވުން މަކަރުވެރި ރޭވުންތައް ރާވައި ދަނޑިވަޅު ބަލާފައި މުސްލިމުންނަށް ހަމަލަ ދިނީ އެވެ. ނަތީޖާއަކީ ނިކަމެތިވެ ބާރުނެތިދިއުމެވެ.

އާޔަތުން ދޭހަވާ ތިން ވަނަ ކަމަކީ އަދި އެންމެ މުހިންމު ކަމަކީ ދެބަސްވެ އަރާރުންވުމާއި އޭގެ ނުބައި ނަތީޖާ އިން ސަލާމަތްވާން އޮތް އެންމެ ހިކުމަތްތެރި އަދި އެންމެ ރައްކާތެރި މަގަކީ މާތްﷲ އާއި އެކަލާނގެ ރަސޫލާ އަށް ކިޔަމަންވުން ކަމެވެ. އެހެންވެ ދެބަސްވެ އަރާރުންނުވާން އަމުރު އައުމުގެ ކުރިން އާޔަތުގައި މިކަމަށް އަމުރުކުރައްވާފައިވެ އެވެ.

ﷲ އާއި ރަސޫލާ އަށް ކިޔަމަންވުމަކީ ދެބަސްވެ އަރާރުންވުމުގެ އެންމެހާ ސަބަބުތައް ނައްތާލާނެ ކަމެކެވެ. އަދި މާއްދީ ގޮތުންނާއި މައުނަވީ ގޮތުންވެސް ނަސްރާއި ކާމިޔާބު ލިބުމުގެ އެންމެހާ ސަބަބުތައް މެދުވެރިވާނެ ކަމެކެވެ. އެހެނީ ދެބަސްވެ އަރާރުން އުފެދެނީ މަގުދައްކާ ފަރާތްތައް ތަފާތުވީމަ އެވެ. ފިކުރުތަކާއި ރައުޔުތަކުގެ މަސްދަރަކީ ހަވާނަފްސު ކަމަށް ހެދީމަ އެވެ.

ތިމާގެ އަމިއްލަ ނުވަތަ ގާތްތިމާގެ ނުވަތަ ަރައްޓެހިންގެ ނުވަތަ ނިސްބަތްވާ ޕާޓީގެ މަސްލަހަތަށް އެކަނި ވިސްނީމަ އެވެ. މިހުރިހާ ކަމެއް ދޫކޮށް އެންމެން ﷲއާއި ރަސޫލާގެ އަމުރަށް ބޯލަނބައި ކިޔަމަންވެ އެ ދެފަރާތުގެ ރުހުމާ އެއްގޮތަށް ތިމާގެ ނަފްސުގެ އެދުންތައް ބައްޓަންކޮށްފި ނަމަ ދެބަސްވެ އަރާރުންވާން އޮންނަ ޖާގަތައް ގެއްލޭނެ އެވެ. އަދި އިސްލާމީ ހަމަތަކާއި އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ކަންތައްތައް ހިނގަން ފަށާނެ އެވެ.
ހަތަރު ވަނަ ކަމަކީ ފިނޑިވުމާއި ނިކަމެތިވެ ބާރުނެތިދިއުން އެއީ ދިރިއުޅުމުގެ ހުރިހާ ކަމަކަށް ވެސް ޝާމިލުވާނެ ކަމެއްކަން ދެނެގަތުމެވެ. އެހެނީ، އާޔަތް ބާވާލެއްވިފައި ވަނީ ހަނގުރާމަޔާ ގުޅުން ހުރި ކަންކަމަށް ނިސްބަތްކުރެވިގެން ކަމަށް ވިއަސް އާޔަތުގައިވާ ތަނާޒުޢާއި ފަޝަލް މިދެ ލަފުޒުވެސް ބަޔާން ކުރެވިފައިވަނީ އާންމުކޮށް ކަމަށްވުމެވެ. ހަނގުރާމަ އަށް ޚާއްޞަ ކޮށްފައެއް ނޫނެވެ.

ސަބަބުގެ ހާއްސަކަމަށް ވުރެ ބޮޑަށް ބަލަން ޖެހޭނީ ލަފުޒުގެ އާންމުކަމަށް ކަމަށް އުސޫލު ފިގުހުގެ އިލްމުވެރިން ވިދާޅުވެ އެވެ. ވީމާ މި އާޔަތުގައި ވެސް ދެބަސްވެ އަރާރުންވުން އެއީ ދިރިއުޅުމުގެ ކޮންމެ ކަމެއްގައި ވެސް ދެބަސްވެ އަރާރުންވުމެވެ. ސިޔާސީ ކަންކަމާއި އިގުތިސާދީ ކަންކަމާއި އިޖުތިމާއީ ކަންކަމާއި އެ ނޫން ވެސް ހުރިހާ ކަމެއްގަ އެވެ.

ހަމަ އެފަދައިން އޭގެ ނަތީޖާ ކަމުގައިވާ ފިނޑިވުމާއި ބާރުނެތިދިއުން ވެސް އެއީ ހަނގުރާމައިގައި އެކަނި ފިނޑިވެ ބާރުނެތިދިއުމެއް ނޫނެވެ. އިގުތިސާދީ ގޮތުންނާއި އިޖުތިމާއީ ގޮތުންނާއި ސިޔާސީ ގޮތުން އަދި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ވެސް ހަމަ ފިނޑިވެ ނިކަމެތިވެ ބާރުނެތިދިއުމުގެ ވާހަކަ އެވެ.

ވީމާ މިނުބައި ނަތީޖާ އިން ސަލާމަތްވުމަށްޓަކައި ދެބަސްވުމާއި އަރާރުންވުމުގެ ބަދަލުގައި އެއްބައިވަންތަވުމާއި އެކުވެރިވުން އެއީ ދުނިޔޭގައި ވެސް އަދި އާޚިރަތުގައި ވެސް ކާމިޔާބުގެ ސަބަބުތަކުގެ ތެރެއިން ހިމެނޭ ކަމެއްކަން ގަބޫލުކޮށް އެކަމަށް މަސައްކަތް ކުރަންޖެހެ އެވެ. މާތްﷲ އަންގަވާފައިވާ ފަދައިން އެކަލާނގެ ވާފަށުގައި (އެބަހީ އެކަލާނގެ ދީނުގައި) އެންމެން އެކަތިގަނޑަކަށް ވެގެން ހިފަހައްޓައި ވަކިވަކިވެ ނުގަތުމަށް މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހެއެވެ. (އާލްޢިމްރާން 103). މިފަދަ ކަމަކަށް އިސްނަގަން އީދުގެ މިމުނާސަބަތުގެ ބޭނުން ހިފުން ކީއްތޯ އެވެ؟ މިއަދު މިކުރާ އީދު ސަލާމަކީ އޭގެ ފެށުން ކަމުގައި ހެދުން ކީއްތޯ އެވެ؟

ނޯޓު: މަތީގައިވާ ލިޔުމަކީ ސައުދުއްﷲ އަލީ ހަވީރު ނޫހުގައި 19 އޮގަސްޓުގައި ލިޔުއްވާފައިވާ ލިޔުމެއްގެ ނަކަލެކެވެ.
read more...

Findings of Human Rights Commission of Maldives on 7th Feb event

"As stipulated in Article 238 of the Constitution, the (National) Security Services are required to perform their duties as well as conduct all their activities in accordance with the Constitution  and the Laws of the Republic of Maldives, in a manner that will make the Security Service personnel answerable or accountable for their actions; and as the same Article mandates the President to ascertain that the Security Services carry out their obligations according to the clauses laid down in the said Article; and as Article 245 (of the Constitution) stipulates that no party should give unconstitutional or unlawful orders to anyone working in the (National) Security Services nor must anyone working in the Security Services obey such an order, even if given; and As stipulated in Clause 1, Article 246 of the Constitution of the Republic of Maldives, persons serving in the Security Forces must not, in any instance, exercise any form of discrimination against individual citizens or among communities, as they are required to treat everyone with fairness and equality, in line with good Islamic discipline and with respect for personal honour and human dignity. While it is clearly stated in Clause 1, Article 72 of the ‘Police Act’ that causing or trying to cause any form of obstruction or hindrance to Police duties is a criminal act; and while the responsibilities and obligations of the persons serving in the Maldives National Defense Force and the Police Force are clearly stated in the “National Defense Act” and the ‘Police Act’ and the Rules and Regulations formulated under these Laws respectively;

While some members of the “23rd December  Coalition” and some activists of the Maldivian Democratic Party (MDP)  were carrying out separate demonstrations in the Artificial Beach Area in the evening of 6th February 2012, the orders given by President Mohamed Nasheed to withdraw from the said Area, those officers of the Police Force and the officers of the Maldives National Defense Force who were stationed there to maintain law and order, clearly violates Article 238 of the Constitution; and as the Commanding Officers in both the Police Force and the Maldives National Defense Force (MNDF) obliged by carrying out the orders (of the President) by withdrawing their respective officers who were performing their lawful duties in the Area where the demonstrations were going on, the Commanding Officers’ actions violated Article 245 of the Constitution as their actions obstructed the lawful duties that were being carried out by the Security Service officers.

While it is stipulated in Article 18 of the ‘National Defense Act” that if any orders that are given to MNDF personnel violates the Constitution or the “National Defense Act” or any Rules and Regulations formulated under the said Act, then the orders or part of the orders that violates the Laws and/or Regulations pertaining to the said Laws are nullified.

As a result of the Commanding Officers of the Police Force and MNDF obeying the (unlawful) orders given by President Mohamed Nasheed, and in consequence, giving commands to the other police officers and the MNDF officers to carry out unconstitutional acts, the Commanders of the Police Force lost their ‘command and control’ and on the eve of 6th February 2012, some members of the Police Force entered the MDP Convention Centre with no apparent ‘chain of command’ from the Police Headquarters; and President Mohamed Nasheed ordered the Maldives National Defense Force (MNDF) to arrest the members of the Police Force, who were gathered in the Republican Square (“Jumhooree Maidhaan”) to protest against having to take unlawful orders, and as a result of the MNDF trying to arrest the Police Officers gathered in the Republican Square, many police officers who were performing their duties in various posts in different areas of Male’ City, vacated their posts and came to the Square to join their fellow officers in their protests. It has to be noted, that as a result of these events, there was no security or law and order in Male’ during the time. The Commission also notes that some people took the opportunity to cause widespread damage and destruction as well as arson to many places in Male’.

Article 238 of the Constitution stipulates that the Security Services must perform their duties and carry out all their activities in accordance with the Constitution and the Laws of the Republic of Maldives, in a manner that will make the Security Services answerable or accountable for their actions; and while the same Article additionally mandates the President to ascertain that the Security Services carry out their obligations in accordance with the stipulations laid down in the said Article; by obeying the (unlawful) orders given by the President  to withdraw the officers whose duty was to maintain security and public order in an ‘Area’ where large numbers of the public had gathered,  and by giving orders to the said officers on duty to return to the MNDF Headquarters (“Bandeyri Koshi”), the Commanding Officers of the Maldives National Defense Force has violated Article 245 of the Constitution. Due to these actions, the Commanding Officers of MNDF has also failed to carry out their lawful duty of providing security to the public and upholding the Constitution of the country.

In response to President Mohamed Nasheed’s orders to withdraw or bring back to the MNDF Headquarters, those MNDF officers who were stationed in the Republican Square (“Jumhooree Maidhaan”) for maintaining law and order, the Commanding Officers of MNDF gave orders to these officers to that effect, as a result of which, these officers on duty left their posts in the Republican Square and returned to their Headquarters, leaving no one to attend to security matters in that area. Immediately,  the MDP activists who were present in the area where the demonstrations were going on, entered the Republican Square in a confrontational manner and calling for the arrest of the Police officers who were protesting (against unlawful orders) in the Square. Subsequently, many members of the “23rd December Coalition” who were gathered in front of the Maldives Monetary Authority (MMA) Building, also entered the Square.

In the confrontations that took place between those members of the public who entered the Republican Square (“Jumhooree Maidhaan”) and the Police officers who were gathered there, several members of the public got seriously injured. With no “chain of command” in the Organization, certain individual Officers of MNDF responded to the orders given to them directly by President Mohamed Nasheed; and some MNDF officers who were in their Headquarters or “Bandaara Koshi” at the time, went out to the Republican Square (“Jumhooree Maidhaan”) to arrest the Police officers who were gathered there; also, MNDF lost its “control and command”; and, as a result of the confrontations that took place between the MNDF officers, the Police officers and the members of the public, several MNDF and Police officers were seriously injured; and some police officers and members of the public caused widespread damage to public property; and some Police officers physically attacked some of their leaders or commanders; the police and the public caused destruction to the MNDF Headquarters; the Public managed to get access to some common weapons used by the MNDF and Police officers; and as a result of all these events , the nation suffered great losses and damages.

With the loss of the “command and control” in both MNDF and the Police Force, and with no “chain of command” following through, some police officers and MNDF officers, together with some members of the public entered the Premises of the Maldives National Broadcasting Commission (MNBC).

Some police Officers and MNDF Officers collaborated with some members of the public and entered the Premises of the MDP Convention Centre and caused damaged to some of the goods that were there.In violation of the Constitution of the Republic of Maldives, in violation of International Conventions, in direct violation of the “National Defense Act” and the “Police Act” and in a manner that caused obstruction to the roles played by the Police Force and the National Defense Force, the Chief Executive of the Nation, President Mohamed Nasheed kept on giving orders and instructions to the Commanding Officers of MNDF and the Police; and as a result of these Commanding Officers obeying and carrying out these orders, the Security Services lost their “command and control”; many Security Service officers and members of the public got injured, incurred losses and damages to a great deal of public property as well as private property; and most importantly the events caused human rights violations that affected many people.

This Investigation did not show that there were any attempts made to assassinate President Mohamed Nasheed during the time he spent in the MNDF Headquarters."
read more...